วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

แบบฝึกหัดที่ 4 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์


แบบฝึกหัดที่ 4
เรื่อง  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
คำสั่ง   ให้นักเรียนลอกลงในสมุดและตอบคำถามให้ถูกต้อง
—————————————————————————————–
1. ความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 3              ข. 4              ค. 5              ง. 6

2. ข้อใดที่ไม่ใช่ประเภทของฐานข้อมูล
ก. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น
ข. .ฐานข้อมูลเชิงปรากฏ
ค. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
ง. ฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์

3.  ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของคีย์หลัก
ก. ข้อมูลของแอททริบิวต์มีความเป็นหนึ่งเดียว
ข. ประกอบด้วยจำนวนแอททริบิวต์ที่น้อยที่สุด
ค. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง.
ง. ไม่มีข้อใดถูก

4. ข้อใดที่กล่าวถึงคุณสมบัติของรีเลชั่นไม่ถูกต้อง
ก. ช่องแต่ละช่องของตารางจะเก็บข้อมูลได้หลายค่า.
ข. ข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันจะต้องมีชนิดข้อมูลเป็นแบบเดียวกัน
ค. แต่ละคอลัมน์ต้องมีชื่อคอลัมน์ที่แตกต่างกัน
ง. ข้อมูลแต่ละแถวของตารางจะต้องแตกต่างกัน

5. ฐานข้อมูลแบบข่ายงาน ( Network Database ) มีความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของ       เรคคอร์ดในฐานข้อมูลแบบใด
ก.แบบ  One - To - One 
ข .แบบ One - To - Many 
ค. แบบ Many - To - Many 
ง. แบบ RCR 

6. บิต ( BIT ) มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก.หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุด 
ข.หน่วยของข้อมูลที่ประกอบไปด้วยหลายตัวอักษร 
ค.หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาฟิลด์หลาย ๆฟิลด์มารวมกัน 
ง.หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเรคคอร์ดมารวมกัน 

7. แอทริบิวต์ ( Attribute ) หมายถึงข้อใด 
ก.สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ 
ข.รายละเอียดของข้อมูลในเอนทิตี้หนึ่ง ๆ 
ค.รายละเอียดของโครงสร้างแฟ้ม 
ง.รายละเอียดของข้อมูล 

8.ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
ก. มี 1 ประเภท คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
ข. มี 2 ประเภท คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 
ค. มี 3 ประเภท คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบหนึ่งต่อกลุ่ม แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
ง. มี 4 ประเภท คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบหนึ่งต่อกลุ่ม แบบกลุ่มต่อกลุ่ม แบบสองต่อสอง 

9.ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบของฐานข้อมูล 
ก.Relational Database 
ข.Hierearchical Database 
ค.Department Database 
ง.Network Database 

10.Relation หมายถึง 
ก.ตาราง                            ข.แถว 
ค.คอลัมภ์                          ง.จำนวนแถว 

11.ค่าของแอทริบิวต์ของข้อมูลเรียกว่า 
ก.Domain                         ข.Tuple 
ค.Relation                        ง.Cardinality 

12.คีย์หลักที่ประกอบกันหลายแอทริบิวต์ เรียกว่าคีย์อะไร 
ก.คีย์คู่แข่ง                         ข.คีย์ผสม 
ค.คีย์รอง                           ง.คีย์สำรอง 

13.รีเลชั่นมีกี่ประเภท 
ก.1 ประเภท                       ข.2 ประเภท 
ค.3 ประเภท                       ง.4 ประเภท 

14.แอททริบิวต์ในเอนทิตี้หนึ่ง ที่ไปอ้างถึงแอททริบิวต์ซึ่งเป็นคีย์หลักในอีกเอนิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กัน เราเรียกแอททริบิวต์นั้นว่าอะไร
ก. Candidate Key              ข. Composite Key
ค. Foreign Key                  ง. Alternate Key

15. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของคีย์หลัก
ก. ข้อมูลของแอททริบิวต์มีความเป็นหนึ่งเดียว

ข. ประกอบด้วยจำนวนแอททริบิวต์ที่น้อยที่สุด
ค. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง.
ง. ไม่มีข้อใดถู

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดที่ 1 Microsoft Word


แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง  ความรู้พื้นฐาน Microsoft  Word

คำสั่ง   ให้นักเรียนลอกลงในสมุดและตอบคำถามให้ถูกต้อง
—————————————————————————————–


1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
          ก.  วาดรูป                                  ข.  พิมพ์เอกสาร
ค.  คำนวณ                                 ง.  จัดรูปแบบเอกสาร

2. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
          ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
          ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
          ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
          ง.  Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office

3.  ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
          ก.  Desktop                              ข.  Taskbar
          ค.  Icon                                    ง.  Title bar

4.  ข้อใดคือความหมายของคำว่าเดสก์ทอป (Desktop)
          ก.  แถบสีเทาที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ
          ข.  ใช้บรรจุรายการต่าง ๆ ของวินโดวส์
          ค.  โต๊ะทำงานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ วางอยู่
          ง.   พื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ
  
5.  ข้อใดคือหน้าที่ของการแถบสถานะ (Status Bar) บนหน้าจอ
     โปรแกรม Microsoft Word 2003
          ก.   แสดงวันที่และเวลาของระบบ
          ข.   แสดงสถานการณ์ใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft
              Word 2003 ในขณะนั้น
          ค.  แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
          ง.  แสดงความกว้างยาวของเอกสาร

6. "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
          ก.  บันทึกแฟ้มข้อมูล                     ข.  เปิดแฟ้มข้อมูล
          ค.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล                      ง.  ลบแฟ้มข้อมูล

7.  ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุล
     เป็นอะไร
          ก.  Word.bmp                                    ข.  Word.txt
          ค.  Word.xls                                         ง.  Word.doc

8.  เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์
      โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
          ก.  บันทึก                                            ข.  บันทึกเป็น
          ค.  บันทึกเป็น HTML                              ง.  ถูกทุกข้อ
  
9.  ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏให้ทราบ
          ก.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ
          ข.  มีชื่อที่อยู่บนดิสก์
          ค.  มีชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่แถบชื่อเรื่อง
          ง.   ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องไปเปิดดูในเครื่องเอง

10.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
          ก.  บันทึก                                   ข.  บันทึกเป็น
          ค.  สร้างเอกสารเปล่า                    ง.  เปิด

-----------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

แบบฝึกที่ 3 องค์ประกอบของฐานข้อมูลแบบฝึกหัดที่ 3
เรื่อง  องค์ประกอบของฐานข้อมูล

คำสั่ง   ให้นักเรียนลอกลงในสมุดและตอบคำถามให้ถูกต้อง
—————————————————————————————–


1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล 
ก.การสร้างและการแก้ไขข้อมูล 
ข.การเผยแพร่ข้อมูล 
ค.การจัดเก็บข้อมูล 
ง.การเรียกดูข้อมูล 
2.ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 
ก.Hardware                      ข. Program 
ค.Data                             ง.Database 
3.องค์ประกอบของฐานข้อมูลมีกี่ประเภท 
ก.5 ประเภท                       ข.4 ประเภท 
ค.3 ประเภท                       ง.2 ประเภท 
4.ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของการจัดการฐานข้อมูล 
ก.ประสานงานกับระบบปฏิบัติการ 
ข.การเก็บและดูแลข้อมูล 
ค.การควบคุมเครื่อง 
ง.จัดทำพจนานุกรมข้อมูล 
5.ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของการจัดการฐานข้อมูล 
ก.ข้อมูลไม่มีความขัดแย้งกัน 
ข.ข้อมูลระหว่างแฟ้มซ้ำซ้อนกันได้ 
ค.ข้อมูลในแฟ้มเดียวกันซ้ำซ้อนกันได้ 
ง.ข้อมูลสามารถใช้ร่วมกันได้ 
6. ข้อใดคือจุดประสงค์ของการจัดการ
ก. ความยุติธรรม                 ข. อัตราตอบสนอง
ค. กระจายการใช้ทรัพยากร    ง. ถูกหมดทุกข้
7. คะแนนสอบ และราคาสินค้า จัดเป็นข้อมูลชนิดใด
ก. Character                     ข. Numeric
ค. String                           ง. Alphabetic
8. ข้อใดที่ไม่ใช่ความสามารถของ DBMS 
ก. การสร้างฐานข้อมูล
ข. ดูแลควบคุมระบบ
ค. เรียกใช้ข้อมูล
ง. ปรับปรุงฐานข้อมูล
9.ข้อใดกล่าวถึงข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ก. มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข. ความยากในการประมวลผลข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มข้อมูล
ค. ไม่มีผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบระบบ
ง. ข้อมูลมีการเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้.
10.ข้อใดที่ไม่ใช่ข้อเสียของการประมวลข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล
ก. มีความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข. ความยากในการประมวลผลข้อมูลในแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มข้อมูล
ค. มีผู้ควบคุมหรือรับผิดชอบระบบทั้งหมด.
ง. ความขึ้นต่อกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์และโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล

แบบฝึกหัดที่ 2 องค์ประกอบฐานข้อมูล


แบบฝึกหัดที่ 2
เรื่อง  องค์ประกอบของฐานข้อมูล
คำสั่ง   ให้นักเรียนลอกลงในสมุดและตอบคำถามให้ถูกต้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------

1.   ระบบฐานข้อมูลคืออะไร  จงอธิบาย
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
2.   โปรซีเยอร์เป็นองค์ประกอบของฐานข้อมูลอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
3.   ฮาร์ดดิสก์  แฟรชไดร์ฟ  อยู่ในองค์ประกอบใดของฐานข้อมูล
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
4.  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลเรียกว่าอย่างไร
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
5.   จงเขียนข้อดีของระบบฐานข้อมูล
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ม. 6 ฐานข้อมูล --แบบฝึกหัดที่ 1--


แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง  ความรู้พื้นฐานของฐานข้อมูล
คำสั่ง   ให้นักเรียนลอกลงในสมุดและตอบคำถามให้ถูกต้อง
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. ฐานข้อมูลคืออะไร

 ก.  การรวบรวมแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ
 ข.  ที่เก็บข้อมูลของลูกค้าและพนักงาน
 ค.  โปรแกรมจัดการเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่
 ง.  แฟ้มข้อมูลที่ถูกจัดรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามรถถึงข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้2.  เรคคอร์ด (Record) คือข้อใด 
ก.  ชื่อของตาราง
ข.  กลุ่มของเขตข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน
ค.  ชื่อของข้อมูลที่ต้องการจะเก็บในตาราง 
ง.  รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการเก็บในตาราง3.  ข้อใดเรียงลำดับของหน่วยข้อมูลจากน้อยไปหามากได้ถูกต้อง
ก.  บิท , ไบท์ , ระเบียน , ฟิลด์
ข.  บิท , ไบท์ , แฟ้ม , ระเบียน
ค.  บิท , ระเบียน , แฟ้ม , เขตข้อมูล
ง.  บิท , ไบท์ , เขตข้อมูล , ระเบียน


4.  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในงานต่างๆ 

  ก.  เพื่อควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
  ข.  เพื่อให้ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
  ค.  เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บ และสำรองข้อมูล
  ง.  เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน ความขัดแย้ง หรือความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล

  

5.ข้อใดคือความหมายของฐานข้อมูล 
ก. การยืม-คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียนแห่ง
ข. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,500 คน
ค. กนกวรรณมีพี่น้อง 3 คน
ง. วาสนามีอายุ 18 ปี

6.ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของการนำฐานข้อมูลมาใช้
ก. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข. ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน
ค. ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้
ง. ใช้ข้อมูลร่วมกันได้

7.หน่วยข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้ใช้ที่เล็กที่สุดคือข้อใด
ก.  บิต                              ข.  ไบท์
ค.  ฟิลด์                            ง.  เรคคอร์ด

8.กลุ่มฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันเรียกว่าอะไร
ก.  บิต                              ข.  ไบท์
ค.  ไฟล์                             ง.  เรคอร์ด

9.ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุดเป็นข้อมูลชนิดใด
ก. ข้อมูลรูปภาพ                  ข.  ข้อมูลชนิดตัวเลข
ค.  ข้อมูลชนิดข้อความ          ง.  ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ

10. ข้อใดคือความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล
ก.  ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล
ข.  โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ค.  โปรแกรมที่สร้างภาพเคลื่อนไหว
ง.  โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้

@@@@@@@@@@@@@@@ แบบฝึกหัดที่ !@@@@@@@@@@@@@@@ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


ใบงานที่ 1
เรื่อง  ความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
คำสั่ง   ให้นักเรียนทำประวัติส่วนตัว โดยใช้ข้อมูลตามตัวอย่างที่มีให้  พร้อมแทรกรูปตนเอง (ชุดนักเรียนหรือชุดพลศึกษา เห็นหน้าชัดเจน)  ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ ตกแต่งให้สวยงามตามความรู้ความสามารถของตนเอง
-----------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลนักเรียน


               ชื่อ……………………………   สกุล  …………………………………

ระดับชั้น  ………………………..…..            เลขที่   …………………

โรงเรียน………………………………………………………………

น้ำหนัก   ………..…  กก.                   ส่วนสูง   ………………  ซม.

วัน/เดือน/ปี เกิด   ………………………………………  อายุ……………ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน   ………………………………………………………………

                                    ………………………………………………………………

เบอร์โทรศัพท์  …………………………..  มือถือ  ………………………...

บิดา   ……………………………………   อาชีพ   ……………………….

มารดา   …………………………………   อาชีพ   ……………………….

ความสามารถพิเศษ  ………………………………………………………

คติประจำใจ   ……………………………………………………………….

วิชาที่ชอบ  ………………………… วิชาที่ไม่ชอบ   ……………………..

อยากจะบอก   ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………